دانلود کتاب

نمونه سوالات رایانه کار درجه 2 فنی و حرفه ای icdl

 

لینک دانلود

 

https://sway.office.com/MqvCqsGiFgIiXdDh

 

 .2در صورت استفاده طولانی و مدام از کامپیوتر ، بهترین نوع صندلی کدام است:
الف-یک نیمکت راحت
ب - یک صندلی دفتری با ارتفاع قابل تنظیم
ج - یک صندلی چوبی
د - یک صندلی فی

 

نمونه سوالات رایانه کار icdl درجه ۲

 

 

https://mihanvideo.com/v/Tb2RF/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_icdl_%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87

 

 


 .1کدام یک از موارد زیر تعریف کامپیوتر می باشد؟
الف-کامپیوتر یک ماشین حساب قابل برنامه ریزی است که می تواند عملیات محاسباتی را با سرعت بالایی انجام دهد.
ب - وسیله ای است که می تواند داده هایی را به عنوان وروردی دریافت کرده و عملیات خاصی روی آن انجام داده و خروجی
های مورد نیاز را تولید کند.
ج - کامپیوتر وسیله ای است هوشمند،خلاق و قابل اطمینان است که می تواند در بسیاری از کارها انسان را یاری کند.
د - دستگاهی است الکترونیکی که قادر است همه کارهای انسان را با سرعت و دقت بالا انجام دهد.
 .9کدامیک از موارد زیر یک سیستم عامل محسوب میشوند؟
Netscape -  دWindows Xp -  جPowerPoint -  بPhotoshop-الف
 .4از کدام مورد برای اتصال به اینترنت استفاده میشود.
الف-شکبه  LANب - کارت صدا ج - مودم ( )Modemد - کارت گرافیک
 .5برای استفاده از صوت و موزیک در کامپیوتر کدام یک از گزینههای زیر ضروری نیست؟
الف-کارت صدا ب – مودم ج - فایل صوتی یا ویدئویی د - بلندگو
 .6کدام گزینه در مورد  CD RWصحیح است؟
الف-این نوع  CDبرای نگهداری اطلاعات بسیار مهمی که ایمنی آنها دارای اهمیت ویژهای است به کار میرود.
ب - به یک نوع  CDخاص که  21برابر سریعتر از  CDهای معمولی است،  CD RWگفته میشود.
ج - به نوعی  CDخاص که ظرفیت آن  21برابر  CDهای معمولی است،  CD RWگفته میشود.
د - به نوعی  CDخاص که امکان چندینبار ضبط و حذف اطلاعات را میدهد،  CD RWگفته میشود.
 .7سرعت پردازش و ظرفیت ذخیرهسازی اطلاعات در کدام نوع از کامپیوترهای زیر بیشتر است؟
Personal Computer -  دMicro Computers -  جMini Computer -  بMain Frame-الف
 .8کدام یک از ابزار زیر جزء وسایل خروجی هستند ؟
Scanner -  دKeyboard -  جMouse -  بSpeaker-الف
 .3کدامیک از گزینههای زیر جزو وسایل کنترلکننده اشارهگر محسوب نمیشوند؟
الف-ماوس ب - صفحه لمسی ج - دسته بازی د - اسکنر
 .21کدام گزینه بیانگر ظرفیت معمولی ترین نوع فلاپی دیسک است؟
الف- 1.44کیلو بایت ب - 1,44مگابایت ج - 1.2گیگابایت د - 1.2بایت
 .22کدامیک از گزینه های زیر فقط خواندنی هستند؟

 

دانلود کتاب نمونه سوالات رایانه کار درجه 2 فنی و حرفه ای icdl
 .21قانون  Copy Writeیعنی چه؟
الف-یعنی تولید کننده هر نرم افزار مالک آن محسوب میشود و کسی حق ندارد بدون اجازه او این نرم افزار را کپی کند.
ب - یعنی اسامی بعضی شرکتها که به نام آنها ثبت شده است نباید توسط شرکتهای دیگر استفاده شود
Diskette -  دHard Disk -  جROM -  بRAM-الفج - یعنی قطعات سخت افزاری نباید بدون اجازه تولید کنندگان خرید و فروش شوند
د - یعنی کسی حق ندارد از اطلاعات شخصی دیگران استفاده یا کپی برداری کند.
 .29شبکه داخلی یک اداره از چه نوعی است؟
WAN -  دInternet -  جMAN -  بLAN-الف
 .24در دستگاههای زیر چند دستگاه ورودی وجود دارد؟
صفحه نمایش، صفحه کلید، ماوس، پلاتر، چاپگر، اسکنر، قلم نوری
الف- 9ب -  4ج -  5د - 1
 .25کوچکترین عنصر تصویر در صفحه نمایش است.
الف- Pixelب -  Pinج -  Dotsد - کاراکتر
 .26دکمه برنامه های در حال اجرا روی کدام نوار قرار می گیرد؟
Menu Bar -  دTaskbar -  جAddessBar -  بTool Bar-الف
 .27لیست آخرین اسنادی را که مشاهده کرده ایم در کجا قرار می گیرد؟
My Document-الف
My Recent Document - ب
My Network Palace - ج
Favorite - د
 .28پسوند فایل نمایانگر چیست
الف-نوع فایل ب - نام فایل ج - اندازه فایل د - تاریخ ساخت فایل
 .23کلید فوری فرمان  PASTEچیست؟
Ctrl+C -  دCtrl+P -  جCtrl+V -  بCtrl+X-الف
 .11چگونه میتوان چند فایل پراکنده یک پوشه را انتخاب کرد؟
الف-با کلیک روی فایلهای مورد نظر
ب - با فشار دادن کلید اولین حرف نام فایل
ج - هنگام کلیک کردن روی فایلهای مورد نظر کلید  CTRLرا پایین نگه داشت.
د - هنگام کلیک کردن روی فایلهای مورد نظر کلید  SHIFTرا پایین نگه داشت.
 .12برای مرتب نمودن آیکنهای پنجره براساس نوع فایلها از کدام گزینه استفاده میشود؟
Size -  دDate -  جType -  بName-الف
 .11برای تغییر نام فایلها و پوشه ها از کدام گزینه استفاده می شود؟
Send To -  دProperties -  جRename -  بDelete-الف
 .19کدام کاراکتر در نامگذاری پوشهها غیر مجاز است؟
الف-؟ ب -@ ج - ) د - $
 .14هنگام چاپ اطلاعات یک فایل متنی از کدام گزینه برای مشخص کردن محدوده چاپ استفاده میشود؟
- -  ج - : دUntil -  بTO-الف
 .15لیست محلهای مورد علاقه و پر استفاده در کدام منو قرار میگیرد؟
favorite -  دView -  جEdit -  بFile-الف
 .16اصطلاح  WWWسرنام کدامیک از گزینه های زیر می باشد.
World wide Web-الف
Web wonder Wide - ب
Wide Web Word - ج
Wide Western Web - د
 .17اگر بخواهید عبارت مورد نظر در نتیجه جستجو وجود نداشته باشد از چه علامتی استفاده می نمائید.الف-& ب - + ج - - د - %
 .برای نمایش صفحه پیش فرض مرورگر از کدام گزینه نوار ابزار استاندارد استفاده می کنیم؟
Research -  دHistory -  جHome -  بFavorites-الف
 .13کپی نامه ها بعد از ارسال در کجا نگهداری می شود؟
Draft -  دInbox -  جOutbox -  بSent Item-الف
 .91جهت ارسال نامه دریافتی به شخصی غیر از فرستنده از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟
Answer -  دForward -  جReply All -  بReply-الف
 .92برای مشخص کردن اینکه یک ایمیل خوانده شده است در برنامه  Outlook Expressچگونه عمل میکنیم؟
EditMark as read-الف
fileMark as a read - ب
EditMark as Unread - ج
fileMark as a Unread - د
 .91به شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت اصطلاحاً چه میگویند؟
Internet Store -  دISP -  جConnect -  بIntranet-الف
 .99جهت قطع ارتباط با اینترنت از کدام گزینه استفاده میشود؟
Disconnect -  دEject- جNo Connect -  بConnect-الف
 .94برای ارسال یک پیام به چندین گیرنده در بین آدرس آنها از چه علامتی استفاده میشود؟
الف-. ب - , ج - : د - @
 .95نام حوزه  GOVنشان دهنده یک سازمان ……… است.
الف-دولتی ب - نظامی ج - آموزشی د - تجاری
 .96در صورتی که نامه ای در برنامه  Outlookبصورت یک فایل ذخیره شود ،پسوند آن چه خواهد بود.
MSG -  دeml -  جOE -  بTxt-الف
 .97کدام گزینه نادرست میباشد؟
الف-آدرس پست الکترونیکی منحصر به فرد نمیباشد.
ب- با گزینه  Backصفحه وب قبلی مشاهده میشود.
ج - کلید فوری فرمان  Stopکلید  Escمیباشد.
د - با گزینه  Forwardصفحه وب بعدی مشاهده میشود.
 .98در هنگام ارسال نامه در کادر  Attachچه چیزی قرار میگیرد؟
الف-مخاطب اصلی نامه ب - فایلهای ضمیمه ج - سایر مخاطبین د - موضوع نامه
 .93مشخصات و ایمیلهای آشنایان و مخاطبان در کدام بخش از برنامه  Outlook Expressقرار میگیرد؟
Address Book -  دDraft -  جIdentities -  بAccounts-الف
 .41کدام گزینه در تنظیمات  Internet Explorerمشخص کننده این موضوع است که سایتهایی که باز میکنیم سایتهای قابل
اطمینانی هستند.
Default Level -  دLocal Intranet -  جRestricted Sites -  بTrusted Sites-الف
.42آدرس هر منبع در اینترنت چه نامیده می شود ؟
telnet) دFtp ) جhttp ) بURL )الف
 معرف چیست ؟http  عبارتhttp:// WWW.yahoo .com . آدرس41top level domain ) بSecond Level domain )الف
ج) پروتکل د)نام صفحه وب که باید توسط مرورگر نشان داده شود
 .49کدام یک از دامنه های زیر معرف سایت آموزشی است ؟
org) دnet ) جedu) بCom )الف
 .44کدام یک از دامنه های زیر معرف سازمان دولتی است ؟

 

دانلود کتاب نمونه سوالات رایانه کار درجه 2 فنی و حرفه ای icdl
com) دorg ) جedu) بgov) الف
 .45صفحه ای که در هنگام اجرا ی  IEبطور اتوماتیک نمایش داده می شود جه نامیده می شود ؟
Final page) دLast page) جStartup page ) بHome page)الف
.46کلیک بر روی کدام دکمه در محیط  IEفهرستی از تمام سایت ها یی که در روز های اخیر مشاهده کرده اید را نشان می دهد ؟
History) دMail ) جFavorites ) بSearch)الف
 .47به خروجی که بعد از پردازش داده ها تولید می شود اطلاق می گردد.
الف) اطلاعات ب)  DATAج) واحد خروجی د)INPUT UNIT
 .48کامپیوتر های . در زمینه نظامی تحقیقاتی و علو م فضایی بیشتر استفاده می شوند
MINI COMPUTER ) بMICRO COMPUTER )الف
MAIN FRAME ) دSUPER COMPUTER )ج
 . 43کامپیو ترهای شخصی جزء کدام دسته از کامپیو تر ها می باشد ؟
MICRO COMPUTER) بMAIN FRAME)الف
SUPER COMPUTER) دMINI COMPUTER)ج
 .51کدامیک از بخشهای زیر جزء واحدهای  cpuنمی باشد ؟
SECONDRY MEMORY )( دREGISTER)  ج)ثباتCU ) بALU ) الف
 .52کدامیک از بخشهای  CPUواحد محاسبه عملیات ریاضی و منطقی نامیده می شود ؟
CACHE) دREGISTER ) جALU ) بCU )الف
 _51کدامیک از موارد زیر در باره حافظه نهان ( ) CACHEنادرست است ؟
الف) حافظه  CACHEبین  CPUو حافظه  RAMقرار می گیرد .
ب) هنگامی که  CPUاطلاعاتی را از  RAMدر خواست می کند پاسخ این در خواست پیش از ارسال به  CPUدر داخل  CACHEقرار می
گیر د
ج) سر عت دستیابی به اطلاعات  CACHEکمتر از  RAMمی باشد .
د) هیچکدام
 .59سیستم عامل چیست ؟
الف-نرم افزاری است برای ایجاد نرم افزارهای دیگر
ب - نرم افزاری است برای انجام امور اداری
ج - نرم افزاری است برای استفاده از اینترنت
د - نرم افزاری است که مدیریت تمام منابع سخت افزاری و نرم افزاری سیستم را بر عهده دارد
 .54داده ها جهت پردازش در  CPUاز طریق واحد ورودی وارد می شوند؟
الف) حافظه اصلی ب) منبع تغذیه
ج) حافظه کمکی ثانویه د) واحد خروجی .55در مورد حافظه ثانویه کدامیک از موارد زیر نادرست است ؟
الف) حافظه دائمی است که با قطع جریان اطلاعات آن از بین نمی رود .
ب) حجم حافظه ثانویه یا فرعی در مقایسه با حافظه اصلی تقریبا نامحدود است .
ج) برای ذخیره دائمی اطلاعات باید آنها را در حافظه ثانویه یا کمکی ذخیره کرد .
د) هیچکدام
 . .56برای انتقال اطلاعات به خارج از کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد .
الف) واحد کنترل ب) واحد ورودی ج) واحد خروجی د)حافظه اصلی
 .57به مجمو عه ای از عناصر قابل لمس و فیزیکی و مدار های الکترو نیکی چه می گویند؟
الف) تراشه ( ) ICب) ترانزیستور ج) سخت افزار د) نرم افزار
 .58جهت خروج کامل از ویندوز از پنجره  shut down computerباید گزینه . را انتخاب نمود .
Restart in Ms_dos mode) دRestart ) جstand by) بshut down )الف
 .53دکمه شروع ( ) Startبر روی کدام قسمت وجود دارد ؟
Taskbar  ب) نوارSystem tray bar الف) نوار
ج) نوار  Toolbarد) نوار ابزار استاندارد
 .61محیط  desktopشامل کدامیک از قسمتهای زیر می باشد ؟
الف) آیکن ها ب)  taskbarج) دکمه  Startد) همه موارد
 .62کدامیک از موارد زیر از اجزای  taskbarنمی باشد ؟
desktop ) دstart  ج) دکمهtask manager ) بsystem tray )الف
.61بر ای اینکه ارتباط کاربر فعلی با کامپیوتر قطع شود و کاربر دیگری وارد سیستم شود بهتر است از کدام گزینه استفاده نماییم ؟
الف ) انتخاب  log offاز منوی  startب) انتخاب  Restartاز پنجره Shut down
 د) الف وجShut down windows  از پنجرهRestart ج) انتخاب
 .69کدام گزینه در ویندوز  XPسیستم اعلان  dosرا راه اندازی می کند ؟
start/All programs /Accesseries/Command Prompt )الف
Start/ Command prompt )ب
Start/ All programs/Command prompt )ج
Start/ log off )د
 .64برنامه های در حال اجرا در محیط ویندوز  XPدر کدام قسمت نشان داده می شوند ؟
task manager ) بSystem tray bar )الف
Start  د) منویtoolbar )ج
 .65اگر بر روی یک آیکن کلیک کرده و دکمه سمت چپ ماوس را رها نکنیم و آن را به سمت دلخواه خود بکشیم و سپس مجددا کلید
سمت چپ را رها کنیم چه عملی انجام داده ایم ؟
Double click) بDrag and drop )الف
Click ) دToolbar )ج
 .66برای انتخاب غیر متوالی فایل ها و پوشه ها از کدام کلید می توان استفاده نمود؟
Shift .4 Esc.9 Alt .1 Ctrl .2 .67کدامیک از گزینه های زیر درباره  stand byنادرست است ؟
الف) با کلیک بر روی این گزینه کامپیوتر در حالت آماده باش قرار می گیرد .
ب) در این حالت مصرف انرژی برق کاهش می یابد .
ج) در حالت  Stand byبا زدن کلید یا حرکت ماوس ، کامپیوتر به حالت عادی بر می گردد.
د) در این حالت ما مرتب مجبور به راه اندازی سیستم ویندوز  xpمی باشیم و زمان زیادی مصرف می گردد.
 .68کدامیک از موارد زیر توسط منوی  startانجام می گیرد ؟
الف) اجرای برنامه ها و باز کردن فایلها ب) تغییر تنظیمات سیستم و پیدا کردن فایلها و پوشه ها
ج) خروج از ویندوز و خاموش کردن کامپیوتر
د) همه موارد
 .63دوبار کلیک بر روی آیکن بر نامه باعث
الف) اجرای آن بر نامه می شود. ب) انتخاب آیکن برنامه می شود ج) باز شدن منوی میان بر می شود . د) هیچکدام
 .71در پنجره  My Computerبرای تغییر خصلت های یک فایل یا پوشه از کدام گزینه استفاده می شود؟
Properties ) 4 Back ) 9 View ) 1 Cut ) 2
.72انواع درایوها را نام ببرید؟
الف)فیزیکی- منطقی ب)هم فیزیکی هم مجازی ج)فقط فیزیکی د)فقط منطقی
.71اگر در هنگام نمایش کادر محاوره ای Turn off computerکلید  Shiftرا پایین نگه دارید کدام گزینه ظاهر می شود؟
Hibernate ) دRestart) جturn off) بStand by)الف
-79مقابل این عبارت گنجایش کل دیسک گردان مشخص میشود؟
type) دfree) جbackup now) بcapacity)الف
 -74برای ارسال کردن فایل به همراه نامه کدام گزینه استفاده می شود ؟
attach file ) دinsert ) جcarbon copy ) بsend )الف
 -75کدام گزینه باعث می شود که صفحه جاری به عنوان  home pageقرار گیرد ؟
options ) دuse blank ) جuse default ) بuse current )الف
 -76اگر ارتباط شبکه ای بین قاره ای باشد آن شبکه از نوع می باشد
ISDN) دWAN) جMAN) بLAN )الف
 -77برای برگشتن به صفحه قبلی ملاحظه شده بر روی کدام دکمه باید کلیک نمود؟
Home) دback) جForward) بRefresh)الف
 -78شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی چه نام دارند؟
Mcp) دAol) جIsp) بIcp)الف -73کدام علامت اولویت  highرا برای نامه نشان می دهد؟
الف) * ب) ! ج) ؟ د) @
 -80برای پاسخ به نامه ای که برای ما رسیده است باید بر روی کدام دکمه کلیک کرد؟
New ) دReply) جForward) بSend)الف
.82به خروجی که بعد از پردازش داده ها تولید میشود . اطلاق میگردد؟
الف)اطلاعات ب) Dataج)واحد خروجی د)Input unit
 . .81یا جعبه، محلی است که قطعات اصلی سیستم در داخل آن قرار می گیرند؟
الف) Cpuب) Caseج)ریز پردازنده د) رجیستر
.89یک حافظه کوچک و موقت با حجم بسیار کم که در داخل  Cpuقرار دارد چه نام دارد؟
الف)دیسک مغناطیسی ب)هارد ج) فلاپی د)Register
.84محتوای کدامیک از حافظه های زیر با قطع جریان برق پاک میشود؟
Eprom) دProm) جRam) بRom)الف
.85دیسک ویدیویی دیجیتال نامیده میشود؟
cd rom) دFloppy disk) جhard disk ) بDVD)الف
.86کدامیک از وسایل زیر ورودی نمی باشد؟
Control pad) دScanner) جPrinter) بMouse)الف
.87کدام چاپگر قادر به رسم تصاویر گرافیکی نیست؟
الف)ماتریس نقطه ای ب) چاپگرجوهر افشان
ج)چاپگر لیزری د)چاپگر زنجیری
 .88لیست آخرین اسنادی را که مشاهده کرده ایم در کجا قرار می گیرد؟
My Document-الف
My Recent Document - ب
My Network Palace - ج
Favorite - د
.83کدامیک از گزینه های زیر در مورد سیستم عامل صحیح است؟
الف)سیتم عامل به عنوان یک رابط بین سخت افزار و کاربر و همچنین برنامه های کاربردی و سخت افزار عمل نماید
ب) سیستم عامل اداره کننده تمام قسمتهای کامپیوتر است؟ج)نرم افزاری که سخت افزار کامپیوتر را بکار می گیرد
د) همه موارد
 .31هر شیار به بخشهایی تقسیم میشود که به هر یک از آنها می گویند؟
الف-سیلندر ب – قطاع ج – تراک د - هد
 -32کدامیک از مزایای شبکه میباشد؟
الف)قابلیت اطمینان بالا ب) اشتراک منابع
ج)کاهش هزینه ها د) همه موارد
.31جهت جابجایی بین پنجره های باز از ترکیب کلیدهای . استفاده میشود؟
Ctrl+v) دAlt+tab) جCtrl+Z) بAlt+Esc)الف
.39برای مشاهده چاپگرهای تعریف شده چگونه باید اقدام کرد؟
الف) پوشه Printersرا از  my documentباز میکنیم
ب) از طریق پوشه  control panelاقدام می کنیم
Start/Printers and Faxes ج)از طریق
د) ب و ج
 .34برای خالی کردن محتوای  Recycle binچگونه عمل میشود؟
الف)از پنجره آن و از منوی  fileگزینه  Restoreکلیک می کنیم
ب) از پنجره آن و از منوی  Fileدر صورتی که فایلی انتخاب نشده باشد گزینه  Empty Recycle Binرا کلیک میکنیم
ج)در پنجره آن کلیه موارد را انتخاب و از منوی  Fileگزینه  deleteرا کلیک می کنیم
د ) ب و ج
 .35کدام علامت اولویت  highبرای نامه را نشان می دهد؟
الف) * ب) ! ج) ؟ د) @
.36کدامیک از موارد زیر شامل نرم افزارهای سیستمی می باشد ؟
الف)سیستم عامل ب)برنامه های کمکی ج) مترجم ها د)همه موارد
. My Computer . پنجره37
الف-حافظه ای برای نگه داری اطلاعات است .
ب - پنجره ای برای مدیریت و سازماندهی فایلها،پوشه ها و درایو هاست .
ج - برنامه ای برای مدیریت سخت افزار است .
د - برنامه ای برای سازماندهی تمام امور کامپیوتر است .
.38اگر ارتباط شبکه ای بین قاره ای باشد آن شبکه از نوع می باشدISDN) دWAN) جMAN) بLAN )الف
-33آدرس هر منبع در اینترنت را چه می نامند؟
Telnet) دFtp) جhttps) بURL)الف
 -211کدامیک از دامنه های زیر معرف سایت نظامی است؟
Org) دnet) جmit) بCOM)الف
 -212برای برگشتن به صفحه قبلی ملاحظه شده بر روی کدام دکمه باید کلیک نمود؟
Home) دback) جForward) بRefresh)الف
 -211پوشه ای که حاوی تمام پیامهای موقت و پیامهایی که برای ارسال آماده نشده اند کجا قرار می گیرند؟
Delete Items) دDrafs) جOutbox) بInbox)الف
 -219برای پاسخ به نامه ای که برای ما رسیده است بر روی کدام دکمه باید کلیک کرد؟
New ) دReply) جForward) بSend)الف
 -214شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی چه نام دارند؟
Mcp) دAol) جIsp) بIcp)الف
 -215کدام یک از نر م افزارهای زیر مرورگر صفحات وب است ؟
outlook) بInternet Explorer)الف
 د)الف و جnet scape )ج
 -216برای تغییر نام فایلها و پوشه ها از کدام گزینه استفاده می شود؟
Send To -  دProperties -  جRename -  بDelete-الف
 -217دکمه برنامه های در حال اجرا روی کدام نوار قرار می گیرد؟
Menu Bar -  دTaskbar -  جAddress Bar –  بTool Bar-الف
 -2اگر در هنگام نمایش کادر محاوره ای Turn off computerکلید  Shiftرا پایین نگه دارید کدام گزینه ظاهر می شود؟
Hibernate ) دRestart) جturn off) بStand by)الف
 -213درپنجره برنامه  ، Helpبا کلیک بر روی کدام دکمه می توان به صفحه اصلی برنامه برگشت؟
Index - دForward - جHome - بBack -الف
 -221انتخاب همه فایلها و پوشه ها از طریق کدام منو قابل انجام است؟
Tools - دFile - جEdit - بView -الف
 -222عمل نوسازی فایلها و پوشه ها چه نام دارد؟rename - دedit - جrefresh - بnew -الف
 -221در فرمان  formatبا انتخاب کدام گزینه در کادر محاوره ای  formatفایلهای راه انداز  dosدر دیسکت کپی می شود؟
quick format - بcreate an ms-dos startup disk -الف
enable compression - دfile system -ج
 -229کدام یک از اجزاء پنجره قابل مخفی یا پنهان شدن نیست؟
link - دmenu bar - جstatus bar - بstandard bar -الف
 -224بعد از بارگذاری کامل سایت چه پیامی در نوار وضعیت ظاهر می شود؟
down load - دdone - جload - بload complete -الف
 -225در کادرnumber of program on start menuعددپیش فرض ویندوز کدام است؟
الف) 8ب) 21ج) 2د)6
 -226برای جستجوی فایلی که با  Sشروع می شود وبه  Tختم می شود در کادر جستجو چگونه باید تایپ کرد؟
S ? T ) دT ? S ) جS * T ) بT * S )الف
 چیست؟E_COMMERC - مفهوم227
الف- پست الکترونیکی ب- تجارت الکترونیکی
ج- کتابخانه الکترونیکی د- هیچکدام
:  می توانWINDOWS EXPLORER - به کمک228
الف- تصاویر گرافیکی ایجاد کرد
ب – ساختار درختی پوشهها را مشاهده کرد
ج- ظرفیت کل حافظه کامپیوتر را مشاهده کرد
د- همه موارد
 -223کدامیک از برنامههای زیر جهت نسخه پشتیبان استفاده می شود؟
backup - دsystem tools - جrestore - بdefrag -الف
 -211کدامیک از گزینه های زیر فایل ها و پوشه را همراه با جزئیات نشان می دهد؟
Large Icon –  دDetails –  جList –  بSmall Icon-الف
-212هسته مرکزی تکنولوژی اطلاعات ( ) ITچیست؟
الف- دستگاه کامپیوتر ب- مطالعه زبانهای برنامه نویسی، ساختار اطلاعاتAlu - دCpu -ج
 -211این اصطلاح به اجزاء مختلفی که با هماهنگی کار میکنند و هدف واحدی را دنبال می کنند اطلاق میشود؟
System - دHardware - جSoftware - بProgram -الف
-219کامپیوترهای شخصی جزء کدام دسته از کامپیوترها هستند؟
 هاMini computer - ها بMain frame -الف
 هاMicro computer - ها دSuper computer -ج
 214داده ها جهت پردازش توسط  Cpuاز طریق واحد ورودی وارد کدام قسمت میشوند؟
الف- منبع تغذیه ب- حافظه اصلی ج- حافظه ثانویه د- واحد خروجی
 -215حافظه ای که بین  Cpuو  RAMتعبیه شده و از آن برای بالا بردن سرعت دسترسی به داده ها استفاده میشود چه نامیده می
شود؟

 

 

دانلود کتاب نمونه سوالات رایانه کار درجه 2 فنی و حرفه ای icdl
HARD - دEPROM - جCache - بROM -الف
-216کدام یک از دستگاههای ورودی زیر برای وارد کردن اطلاعات گرافیکی و مهندسی به کار می رود؟
light pen-4 plotter -9 digitizer-1 scanner -2
 -217برای توقف و از سرگیری مجدد عمل چاپ یک سند چگونه عمل می کنیم؟
 را انتخاب میکنیمPrinting preference  گزینهProperties - از منوی2
 -1از منوی  Documentگزینه  Pauseرا انتخاب میکنیم
 -9از منوی  ،Documentگزینه  Resumeرا برای توقف و گزینه  Pauseرا برای ادامه چاپ در نظر میگیریم
 -4از منوی  ، Documentگزینه  Pauseرا برای توقف و گزینه  Resumeرا برای ادامه چاپ در نظر میگیریم
 -2طبقه بندی نرم افزارها عبارتست از:
( 1سیستمی ، کاربردی )2سطح بالا، سطح پایین
) 3پردازشگر لغات ، صفحه گسترده )4همه موارد
 -213پیامهای ناخواسته و مزاحم که در صندوق پستی ما قرار می گیرند چه نام دارند؟
Noise-4 worms -9 Spam -1 Virus -2
 -291آدرس هر منبع در اینترنت چه نامیده می شود؟
telnet -4 Ftp -9 https -1 URL -2
 -292صفحه ای که به طور اتوماتیک در هنگام اجرای  IEنمایش داده می شود چه نام دارد؟
Final page -4 Last page -9 Startup page -1 Home page -2
 -291اگر بخواهیم فقط متنهای صفحه  Webرا ذخیره کنیم ، کدام نوع ذخیره سازی را در نظر می گیریم؟
Web archive , single file -1 Web page complete -2
Text file -4 Web page , html only -9
 -299می خواهیم دقیقا عین عبارت نام فنی و حرفه ای در نتایج جستجو باشد ، از کدام روش استفاده می کنیم؟
" -2فنی و حرفه ای"  -1فنی و حرفه ای +
 -9فنی و حرفه ای  -4فنی و حرفه ای -
 -294پوشه ای که کلیه پیامها و نامه های رسیده در آن قرار دارد چه نام دارد؟
Delete item -4 Sent item -9 Out box -1 Inbox -2
 -295در کدام گزینه مسیر صحیح برای اضافه کردن فایل به نامه نشان داده شده است؟
 -2کلیک بر روی دکمه  Insert fileاز نوار ابزار  -1انتخاب Insert file -9کلیک بر روی دکمه  Accountاز نوار ابزار  -4موارد  2و 1
 -296انتخاب کدام گزینه باعث می شود تا آیها بر اساس تعداد بایت اشغالی مرتب شوند؟
By size -4 By date -9 By type -1 By name -2
 -297کوچکترین عنصری که تصاویر از آن تشکیل می شوند چه نام دارد؟
 -2بیت  -1بایت  -9پیکسل  -4اینچ
 -298اگر روی فایلی راست کلیک کرده و دستور  Send to Mail Recipientرا انتخاب کنیم چه اتفاقی می افتد؟
 -2میانبری برای فایل مورد نظر روی صفحه  Desktopایجاد می شود
 -1فایل مودر نظر روی فلاپی کپی می شود
 -9فایل مورد نظر در پنجره  My computerذخیره می شود
 -4فایل مورد نظر به یک پیغام  Emailالصاق میگردد
-293کدام انتخاب از گزینه های روش مرتب سازی باعث نمایش یا مخفی شدن آیکنها بروی Desktopمی گردد؟
Modified-4 show desktop icons-9 Auto Arrange-1 Align to grid-2
 -241درپنجره برنامه  ، Helpبا کلیک بر روی کدام دکمه می توان به صفحه اصلی برنامه برگشت؟
Index -4 Forward -9 Home -1 Back -2
 -242انتخاب کدام گزینه از کادر محاورهای  Task bar And start menuباعث میشود تا نوار وظیفه همیشه روی سایر پنجره ها قرار
بگیرد؟
Auto – Hide the taskbar -1 Lock the taskbar -2
Show the Quick launch -4 Keep the taskbar on top of the windows -9
 -241از کدام سربرگ کادر محاوره ای  Display propertiesبرای تغییر طرح زمینه میز کار  Windowsاستفاده می کنیم؟
Screen saver -4 Desktop -9 Setting -1 Appearance -2
 -249برای جستجو و حذف فایلهای ناخواسته از کدام برنامه استفاده می کنیم؟
Disc clean up -4 File system -9 Type -1 Tools -2
 -244کلید میانبر برای تغییر نام پوشه ها چیست؟
Ctrl + v -4 Ctrl + C -9 F3 -1 F2 -2
 -245انتخاب همه فایلها و پوشه ها از طریق کدام منو قابل انجام است؟
Tools -4 File -9 Edit -1 View -2
 -246هر پنجره ای که روی  Desktopباز باشد دکمه ای برای آن در ناحیه قرار میگیرد؟
 Toolbars -2از نوار وظیفه  -1دکمه Startاز نوار وظیفه
 System tray -9از نوار وظیفه  Task bar -4از نوار وظیفه
 -247شبکه ای که همانند شبکه اینترنت از پروتکل  TCP/IPاستفاده می کند اما خصوصی است چه نام دارد؟
MAN-4 LAN -9 Intranet -1 - اینترنت محلی2
 -248اگر بخواهیم باز شدن صفحه ای را در  IEمتوقف کنیم روی کدام دکمه از نوار ابزار کلیک میکنیم؟
Back -4 End -9 Refresh -1 Stop -2
 -243برای تغییر تعداد پیکسل ها از کدام سربرگ کادر محاوره ای  Display propertiesاستفاده می کنیم؟
Screen saver -4 Setting -9 Desktop -1 Appearance -2 -251کدام پروتکل برای ارسال و دریافت فایلها بکار می رود ؟
ftp: // -4 https:// -9 http:// -1 gopher:// -2
-252برای پاک کردن EEPROMاز چه چیزی استفاده می شود؟
)2جریان الکتریسیته )1اشعه ماورابنفش
)9تکنولوژی نانو )4مادون قرمز
 -251در کادرnumber of program on start menuعددپیش فرض ویندوز کدام است؟
6)4 2)9 21)1 8)2
-259در مقابل این عبارت گنجایش کل دیسک گردان مشخص میشود؟
type)4 free)9 backup now)1 capacity)1
 -254اگر ارتباط شبکه ای بین قاره ای باشد آن شبکه از نوع می باشد
ISDN)4 WAN)3 MAN)2 LAN )1
 -255پوشه ای که حاوی پیامهای ورودی است جه نام دارد؟
Delete Items)4 Drafts)3 sent)1 Inbox)1
 -256شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی چه نام دارند؟
Mcp)4 Aol)3 Isp)2 Icp)1
 -257بعد از بارگذاری کامل سایت چه پیامی در نوار وضعیت ظاهر می شود؟
down load )4 done )9 load )1 load complete )2
 -258کلیدهای میانبر جهت انتخاب همه فایلها و پوشه ها کدام است؟
ctrl+ A )4 shift +A )9 alt +A )1 ctrl +shift +A)2
 -253عمل نوسازی فایلها و پوشه ها چه نام دارد؟
rename )4 edit )9 refresh )1 new )2
 -261کدام گزینه از عوامل موثر در کارایی یک کامپیوتر نمی باشد؟
 )2دقت  )1سرعت  )9قیمت  )4اندازه حافظه
-262در فرمان  formatبا انتخاب کدام گزینه عمل فرمت سریعتر انجام می شود؟
Volume label - بQuick format -الف
enable compression - دfile system -ج-261کدام گزینه از انواع حافظه  romنمی باشد؟
Prom - دDrom - جEprom - بEeprom -الف
 -269اطلاعات کدام حافظه با قطع جریان برق از بین می رود؟
e-rom - دhard disk - جram - بrom -الف
 -264کدام گزینه جزء  input unitنمی باشد؟
scanner - دmicrophone - جmouse - بspeaker -الف
 -265کامپیوتر اصلی در شبکه کامپیوتری چه نام دارد؟
super computer - بmicro computer -الف
server computer - دmini computer -ج
 -266کدامیک از نرم افزارهای زیر جزء سطوح  ICDLنیست؟
power point - دword - جfront page - بaccess -الف
 1 MB -267برابر است با.؟
الف-  2114بایت ب- 1024*1024بایت
ج- یک هزار بایت د- دو میلیون بایت
 -268کدام گزینه از جمله حافظه های ثانویه (جانبی) نمی باشد؟
DVD - دRam,Rom - جhard disk،floppy disk - بCd-rw,Cd -الف
 -263به دوایر متحد المرکز در حافظه  hard diskچه می گویند؟
الف- سیلندر ب- شیار ج- سکتور د- قطاع
 -271هر کارکتر برابر با است؟
الف-  1بایت ب-  2بیت ج-  2کلمه د-  2بایت
 -272کدام گزینه از عوامل موثر در کارایی یک کامپیوتر نمی باشد؟
الف- دقت ب- سرعت ج- قیمت د- اندازه حافظه
 -271کدام نرم افزار جزء برنامه های کمکی ) (utilittyمی باشد؟
Microsoft excel - ج- برنامه های ویروس یاب دphoto shop - بms-word -الف
 -279شبکه محلی چه نام دارد؟
الف-  LANب-  WANج- اینترنت د- اینترانت
 -274رعایت ارگونومی یعنی چه؟
الف- آسیب های ناشی از کامپیوتر ب- مدیریت بهتر کامپیوتر
ج- توان کاری بالا د- فضای کاری مناسب
 -275کلید میانبر عمل  copyو عمل  cutنام دارد؟(به ترتیب از راست به چپ)
alt+x, ctrl+v - دalt+x,alt+c - جctrl+x,ctrl+c - بctrl+v,ctrl+c -الف
 -276برای جستجوی فایلها کدام فرمان از منوی  startرا انتخاب می کنیم؟
search - دRun - جhelp and support - بall program -الف
 -277کدام گزینه از برنامه  helpلیست عناوین را به صورت مرتب شده نشان می دهد؟
search box - دfavorites - جindex - بhome -الف -278کدام یک از اجزاء پنجره قابل مخفی یا پنهان شدن نیست؟
link - دmenu bar - جstatuse bar - بtool bar -الف
 -273برای ذخیره جستجوهای انجام شده کدام گزینه را از منوی  fileدر پنجره  searchانتخاب می کنیم؟
save in - دsave as - جsave - بsave result -الف
 -281عمل نوسازی فایلها و پوشه ها چه نام دارد؟
rename - دedit - جrefresh - بnew -الف
 -282کلیدهای میانبر جهت انتخاب متوالی کدام است؟
ctrl+ A - دshift - جalt+A - بctrl+shift+A-الف
 -281کلیدهای میانبر برای بستن پنجره های باز کدام است؟
Ctrl+Alt+F4 - دAlt+F4 - جCtrl+F4 - بShift+F4 -الف
 -289در کدام شیوه نمایش آیها، جزئیات هم نمایش داده می شود؟
film stript - دicon - جtile - بdetailes -الف
 -284کاربرد کلیدهای  ctrl+alt+delدر ویندوز چیست؟
الف- قفل کردن برنامه ها ب- راه اندازی مجدد کامپیوتر
display proper ties  د- نمایش پنجرهtask manager ج- نمایش پنجره
 -285کدام پسوند مخصوص آدرس سایتهای آموزشی است؟
mil - دnet - جcom - بedu -الف
 -286مراکزی که خدمات اینترنتی ارائه می دهند چه نام دارند؟
Isp - دtcp - جhtml - بIp -الف
 -287برای ذخیره کردن یک  webدر یک فایل کدام گزینه صحیح است؟
file/save as - دedit/save as - جfile/save - بedit/save -الف
 -288با انتخاب کدام گزینه تصاویر روی صفحه  webنمایش داده می شود؟
tools/Internet option/advanced/show image -الف
tools/Internet option/advanced/show picture -ب
tools/Internet option/general/show picture -ج
tools/Internet option/show image -د
 -283بعد از بارگذاری کامل سایت چه پیامی در نوار وضعیت ظاهر می شود؟
down load - دdone - جload - بload complete -الف
 -231فایل ضمیمه شده به  e-mailدر کدام قسمت قرار می گیرد؟
to - دsubject - جinsert file - بattachment -الف
 -232برای صحبت در مورد مسائل خاصی در اینترنت از کدام برنامه استفاده می کنند ؟
ecommerce - دchat - جe-mail - بe-banking -الف
 -231ظرفیت کدام یک از حافظه های زیر بیشتر است ؟
الف - دیسک سخت ب -  DVDج - فلاپی دیسک د – CD- ROM -239ازکدام پنجره برای نصب چاپگر توسط برنامه  printerاستفاده می کنیم ؟
my computer - بstart control panel -الف
ج -  my documentد- از همه درایوها می توان استفاده کرد
 -234حذف فایلها و پوشه ها موجب انتقال آنها به می شوند؟
RECYCLE BIN - بMY COMPUTER -الف
ج- از بین می روند د- در حافظه موقت  Clipboardقرار می گیرند
-235در کادرnumber of program on start menuعددپیش فرض ویندوز کدام است؟
الف) 8ب) 21ج) 2د)6
 -236میزان گنجایش اطلاعات  CD-ROMحدود.مگابایت است؟
2/44 ) د2111 ) ج651 ) ب811 )الف
 -237به دستور العمل هایی که در راستای هدفی خاص نوشته می شود چه نامیده می گویند؟
الف - نرم افزار ب - سخت افزار ج - میان افزار د – ویرایشگر
 -238کدام یک از نر م افزارهای زیر مرورگر صفحات وب است ؟
outlook) بInternet Explorer)الف
 د)الف و جNetscape )ج
 -233در مقابل این عبارت فضای آزاد یک درایو مشخص میشود؟
type) دFree space) جbackup now) بcapacity)الف
 -111به جای علامت + در جستجوی عبارتها کدام علمگرد را میتوان استفاده کرد؟
XOR) دNOT ) جAND ) بOR ) الف
-112کامپیوترهای شخصی جزء کدام دسته از کامپیوترها هستند؟
 هاMini computer - ها بMain frame -الف
 هاMicro computer - ها دSuper computer -ج
-111حافظه ای که بین  Cpuو  RAMتعبیه شده و از آن برای بالا بردن سرعت دسترسی به داده ها استفاده میشود چه نامیده می شود؟
HARD - دEPROM - جCache - بROM -الف
-119هر کاراکتر معادل چند بیت است ؟
الف)  7بیت ب)  3بیت ج)  8بیت د)  1بیت
-114برای اتصال مانیتور به کامپِیوتر از چه کارتی استفاده می شود ؟الف) کارت صدا ب) کارت مودم ج) کارت گرافیکی د) کارTuner
-115به کوچکترین عنصر تشکیل دهنده تصویر اطلاق می شود ؟
الف)  RGBب)  Resolutionج) پیکسل د) پرتوالکترونی
-116هر کیلو بایت شامل . بایت می شود ؟
الف)2148بایت ب)2111بایت ج)2114*2114بایت د)2114بایت
-117جهت درج یک کارکتر در بین کارکترها در محیط متن از چه کلیدی استفاده می گردد ؟
Pgup) دInsert) جEnd) بHome)الف
-1برای اینکه برنامه در هنگام بالا آمدن ویندوز اجرا شود باید میان بر آن برنامه در. قرار گیرد ؟
 د)الف و بconfig . sys) جstartup) بAutoexec . bat)الف
-113اگر اطلاعات کمکی درباره کلمه خاصی نیاز داشته باشیم از کدام روش بهتر است استفاده کنیم ؟
 د)ب و جindex) جsearch) بcontents)الف
-121برای جستجوی تصاویر توسط برنامه  ،searchانتخاب کدام روش بهتر وسعریعتر است ؟
Documents(word processing, spreadsheet,etc)) بpictures,music,or video)الف
Computer or people) دAll file and folders)ج
-122اخرین پرونده ها و اسناد مشاهده شده را در کجا می توان یافت ؟
MY COMPUTER ) بRECYCLE BIN)الف
explorer ) دMY RECENT DOCUMENTS )ج
 -121به جای علامت - در جستجوی عبارتها کدام علمگر را میتوان استفاده کرد؟
XOR - دNOT - جAND - بOR - الف
-129انتخاب کدام گزینه از پنجره  ، Shut downکامپیوتر را در حالت آماده باش قرار می دهد ؟
Restart in Ms- Dos mode ) دstand by ) جRestart) بshoutdown )الف
 -124اگر محتوایی مسیر در فضای جاری پنجره جای نگیرد باعث ظاهر شدن. میشود؟
scroll bar ) دtoolbar) جAddress bar) بstatus bar)الف
 -125در  Windowsبرای حذف قطعی فایلها به طوری که امکان بازیابی مجدد آنها وجود نداشته باشد از کدام کلیدها استفاده می
کنیم؟

 

دانلود کتاب نمونه سوالات رایانه کار درجه 2 فنی و حرفه ای icdl
Alt + Delete) دCtrl+Shift+Delete) جCtrl+ Delete) بShift + Delete )الف
-126در کدام روش نمایش محتویات، دور آیکنها مربع ایجاد می شود ؟
List ) دDetails ) جIcons ) بThumbnails )الف
 -127انتخاب کدام روش مرتب سازی آیکن ها آنها را بر اساس تاریخ وزمان ایجاد یا تغییر آنها مرتب می کند ؟
show desktop icons) دModified) جSize ) بType )الف
اینترنت
-128شبکه ها از نظر فاصله به چند دسته تقسیم می شوند ؟
الف) به سه دسته موازی، سری ومختلط ب) WANو LANوMAN
ج) به چهار دسته Busو Hybridو Ringو  Starد) به دو دسته  gatewayو هیبرید
-123شبکه ای که همانند شبکه اینترنت از پروتکل  TCP/IPاستفاده می کند اما خصوصی است چه نامیده می شود؟الف)اینترنت محلی ب) Interanetج)شبکه هیبرید د)SP
-111نرم افزار رایگان یا که بدون دریافت هزینه ای توزیع شده ودر اختیار کاربران قرار می گیرد ؟
License fee) دfreeware) ب) میان افزار جShareware )الف
 -112شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت چه نام دارند ؟
MCP ) دAOL) جISP ) بICP )الف
-111برای اضافه کردن یک  web pageبه Favoritesکدام گزینه از منوی  Favoritesصحیح است ؟
put in) دCreate in) جAdd to Favorites) بOrganize favorites)الف
-119موضوع پیام در کدام قسمت نوشته می شود ؟
Bcc) دSubject) جCC) بTO)الف
-114کدام یک از موارد زیر از مزایای شبکه نیست ؟
الف) اشتراک منابع ب) سرعت پردازش بالا
ج) قابلیت اطمینان بالا د) کاهش هزینه
-115پسوند سایتهای تجاری چیست؟
.gov). دedu). جorg). بcom)الف
-116کدام گزینه برای نقل و انتقال فایل به کار میرود؟
FTP ) دEmail ) جTelnet ) بGopher )الف
-117کدام گزینه عمل دوباره سازی صفحه وب را انجام میدهد؟
الف)  Refreshب)  F5ج)  F2د) گزینه های الف و ب
 -1با کدام گزینه می توان برنامه محافظ صفحه نمایش را قبل از انتخاب مشاهده کرد؟
effects) دpreview) جwait) بsettings)الف
 -113کدام مفهوم برای کلمه رمز به کار میرود؟
User Name ) دAccess Number ) جPassword ) بDNS )الف
 -191در صورتیکه قصد داشته باشیم به نامه ای که برای ما رسیده پاسخ دهیم از دکمه استفاده مینماییم.
File Attached ) دSend/Recive ) جForward ) بReply )الف
 -192اگر بخواهیم باز شدن صفحه ای را در IEمتوقف کنیم چه دکمه ای را از نوار ابزار کلیک می کنیم ؟
Back)4 End)9 Refresh)1 Stop)2
 -191با ترکیب کدام کلیدها می توان کل محتوای یک پوشه را انتخاب نمود ؟
Alt + C)4 Shift + A )9 Ctrl + A)1 Alt + a)2
 -199برای تغییر اندازه متن صفحات در  ، IEکدام گزینه را بکار میبرید؟
Tools Text size - بView Font size -الف
Tools Font size - دViewText size -ج
-194برای اینکه نتوان محل نواروظیفه را تغییر داد کدام گزینه را از کادر محاوره ای  Taskbar and start menu propertiesباید
انتخاب نمود ؟Lock the taskbar ) بAuto_ hide the taskbar )الف
show Quick launch ) دKeep the taskbar on top of other windows )ج
 -195در کدام یک از سربرگهای برنامه  Internet Optionمیتوان مشخص کرد که تصاویر موجود در صفحات وب نمایش داده نشود.
Advanced -  دPrivacy- جSecurity –  بGeneral-الف
 -196برای جلوگیری از قرار گرفتن فایلها یا پوشه ها هنگام حذف در  Recycle Bineچگونه باید عمل نمائیم ؟
الف) کلید  shiftرا پایین نگه می داریم ب) کلید  Altرا پایین نگه می داریم
ب) کلید  Ctrlرا پایین نگه می داریم د) Altو  Ctrlرا فشار می دهیم
 -197برای پخش فیلم و صوت به کار می رود ؟
file system ) دpicture viewer ) جmedia player ) بhelp )الف
 -198برای تغییر کاربر اجرای کدام فرمان مناسب تر و سریعتر است؟
turn off computer) دstandby) جrestart) بlog off)الف
-193وقتی روی دکمه  Maximizeدر بالای پنجره ها کلیک می شود به چه دکمه ای تبدیل می شود؟
Restore Down) دReset) جClose) بMinimize)الف
 -141آدرس هر منبع در اینترنت چه نامیده می شود؟
Ftp) دURL) جHttp) بUPT)الف
-142کامپیوتر وسیله ای است که داده های ورودی را گرفته وپس از انجامبر روی آنها نتیجه را به صورت اطلاعات ارائه می نماید؟
الف)پردازش ب) ذخیره سازی ج) محاسبا ت د) الف وب
 -141کدامیک از بخشهای زیر جزء واحدهای  CPUنمی باشد ؟
secondry )) دregister(  ج) ثبات یا رجسترcu) بAlu )الف
-149کوچکترین واحد اطلاعاتی است که می توان در آن یک صفر یا یک ذخیره کرد ؟
الف) بیت ب) بایت ج) کلمه د) کیلو بایت
-144حافظه ای که ما بین  CPUو RAMبرای بالا بردن سرعت دسترسی به داده ها استفاده می شود چه نام دارد؟
EPROM ) دCACHE) جROM ) بRAM )الف
-145محتوای کدامیک از حافظه های زیر با قطع جریان برق پاک می شود؟
EPROM ) دPROM ) جRAM) بROM )الف
 -146به کوچکترین عنصر تشکیل دهنده تصویر اطلاق می شود ؟
الف)  RGBب)  Resolutionج) پیکسل د) پرتوالکترونی
 -147منظور از گزینه  E-Bankingچیست ؟
الف) تجارت الکترونیک ب)بانکداری الکترونیک
ج) پست الکترونیک د) کتابخانه الکترونیک
 -148واحد  ALUکدام یک از گزینه های زیر است؟الف) واحد حافظه اصلی ب) واحد حافظه کمکی
ج) واحد کنترل د) واحد محاسبه و منطق
 -143کدام یک از عبارتهای زیر به امور سلامتی هنگام کار با کامپیوتر مربوط نیست؟
)2اطمینان از تنظیمبودن ارتفاع صندلی )1اطمینان از مناسببودن نور اتاق
)9ذخیرهکردن مرتب کار )4گاهی نگاه کردن به یک نقطه دوردست
 -151جهت راه اندازی مجدد ویندوزباید گزینه را انتخاب نمود ؟
Restart in Ms – Dos Mode ) دRestart) جstand dy ) بshut down )الف
 -152برای بستن پنجره فعال از ترکیب کلیدهای استفاده می شود ؟
ALT + ESC) دCtrl + C ) جAlt + F4 ) بAlt + c )الف
-151بر روی کدامیک از قسمتهای زیر عبارات  file,edit,view,go,favrorites,helpقرار دارد؟
address bar) دname bar ) جmenu bar ) بtoolbar )الف
-159دکمه شروع) (startبر روی کدام قسمت وجود دارد؟
الف) نوار  system try barب)  taskbarج)  toolbarد) نوار ابزار استاندارد
 -154کدام حافظ وظیفه بوت اولیه سیستم را به عهده دارد .
- هارد4 cache -9 ROM -1 RAM -2
-155با کلیک بر روی دکمه  UPدر نوار ابزار استاندارد پنجره ،چه عملی انجام می گیرد؟
الف) یک مسیر به عقب بر گشت می شود ب) دو مسیر به عقب برگشت می شود.
ج) یک به مسیر به جلو می رود. د) هیچکدام
-156جهت جابجایی بین پنجره ها ی باز از ترکیب کلیدها ی استفاده می شود ؟
Ctrl + V ) دAlt + Tab ) جCtrl + Z ) بAlt + Esc )الف
 -157منظور از  Shortcutچیست ؟
الف) فایلی است با پسوند exe
ب) اگر فایل اجرایی یک برنامه را برای دسترسی سریع به آنها در جای دیگر کپی نماییم به آن  Shortcutگفته می شود.
ج)  Shortcutمیانبری است برای اجرای سریع برنامه ها وبا پسوند LNK
د) اگر فایل اجرایی یک برنامه رابرای دسترسی سریع به آن، به محل دیگر  cutکنیم  Shortcutساخته می شود
-158معادل باینری عدد  15در کدام گزینه نشان داده شده است؟
21212) د21121 ) ج21221) ب22112 )الف
 -153توسط کدامیک از روشهای زیر می توان به پنجره  Control panelدسترسی پیدا کرد ؟
System Tasks  از قسمتControl panel  انتخابMy computer الف) در پنجره
Start Control panel )ب
start All program Control panel ) ج
د) الف و ب
 -161در کدام روش نمایش، جزئیات از قبیل تاریخ و زمان درآیکن ها قابل مشاهده است ؟
List ) دDetails ) جIcons ) بThumbnails )الف
-162برای جستجوی اسناد توسط برنامه  ،searchانتخاب کدام روش بهتر وسعریعتر است ؟Documents(word processing, spreadsheet,etc)) بpictures,music,or video)الف
Computer or people) دAll file and folders)ج
 -161برنامه های نرم افزاری کوچک که به یک برنامه اجرایی ویا نواحی سیستمی حمله کرده واجرای آن را مختل می سازند چه نامیده می
شود ؟
Scan) دISP ) جVirus ) بSPAM )الف
-169آدرس هر منبع در اینترنت چه نامیده می شود؟
telnet) دFtp) جhttps) بURL)الف
-164کدامیک از دامنه های زیر معرف سایت آموزشی است؟
org ) دnet ) جedu ) بcom )الف
-165شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت چه نام دارند ؟
MCP ) دAOL) جISP ) بICP )الف
 -166اگر بخواهیم باز شدن صفحه ای را در IEمتوقف کنیم چه دکمه ای را از نوار ابزار کلیک می کنیم ؟
Back) دEnd) جRefresh) بStop)الف
-167اگر نامه ای که به ما رسیده دارای ضمیمه باشد به چه شکلی در کادر پیام ظاهر می شود؟
الف) به صورت کلیپس ب) به صورت نوشته بزرگ
ج) به صورت ستاره دار د) هر سه مورد امکان پذیر است
-168ساختار آدرس یک پست الکترونیکی کدام است؟
domain@username ) بusername@domain)الف
ج) نام کاربر @ نام شرکت سرویس دهنده د) همه موارد
-163موضوع پیام در ارسال نامه ها در کدام قسمت نوشته می شود؟
Subject) دBCC ) جCC) بTO )الف
-171برای ذخیره آدرس و مشخصات افراد در  outlookازاستفاده می شود؟
inbox ) دmailbox ) جsent items ) بaddress book )الف
 -172کدامیک از گزینه های کادر محاوره ای  Printامکان چاپ صفحه جاری سند را فراهم می کند؟
All –  دCurrent Page -  جSelection –  بCollate-الف
-171برای اتصال به اینترنت از طریق خط تلفن به کدام سخت افزار زیر نیاز داریم؟
الف-کارت شبکه ب - کارت مودم ج - کارت گرافیکی د - کارت صوتی
 -179برای جستجوی فایلهایی که چهار حرفی بوده و حرف دوم نام آنها  aمی باشد از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟
الف-??.* ?aب - .* ?aج - *.* ?aد - .*a
 -174انتقال یک فایل از کامپیوتر سرویس دهنده به کامپیوتر خودمان را . می گویند.
Down load-  دMove –  جUpload –  بLoad-الف -175در یک کادر تنظیمات، جهت اعمال تغییرات بدون بسته شدن کادر از کدام دکمه استفاده می شود؟
Cancel -  دEsc –  جApply –  بOk-الف
 -176برای تغییر قلم و رنگ نوار کار از کدام زبانه در کادر  Display Propertiesاستفاده می شود؟
Appearance -  دThemes –  جDesktop –  بSetting-الف
 -177اگر بخواهیم فقط متنهای صفحه  Webرا ذخیره کنیم ، کدام نوع ذخیره سازی را در نظر می گیریم؟
Web archive , single file - بWeb page complete -الف
Text file - دWeb page , html only -ج
 -178انتخاب کدام گزینه باعث می شود تا آیها بر اساس نام مرتب شوند؟
By size - دBy date - جBy type - بBy name -الف
-173اگر روی فایلی راست کلیک کرده و دستور Send to compressرا انتخاب کنیم چه اتفاقی می افتد؟
الف- میانبری برای فایل مورد نظر روی صفحه  Desktopایجاد می شود
ب- فایل مورد نظر فشرده می شود
ج- فایل مورد نظر در پنجره  My computerذخیره می شود
د- فایل مورد نظر به یک پیغام  Emailالصاق میگردد
-1انتخاب کدام گزینه از کادر محاورهای  Task bar And start menuباعث میشود تا نوار وظیفه همیشه روی سایر پنجره ها قرار
بگیرد؟
Auto – Hide the taskbar -1 Lock the taskbar -2
Show the Quick launch -4 Keep the taskbar on top of the windows -9
-2کدامیک ازمواردزیربه مطالعه سیستم های کامپیوتری وبکارگیری آنها درسطح وسیع گفته میشودکه اغلب برای حل مسا یل،داده یا
اطلاعات را پردازش میکند ؟
computer and components )الف
) information technology(IT )ب
)Information and communication technology ( ICT )ج
) computer and communication ( c & c )د
 -1به خروجی که بعد از پردازش داده ها تولید می شود گفته می شود .
الف) داده ب) Input unitج) اطلاعات د)واحد خروجی
 -9کامپیوتر های شخصی یا  pcجزء کدام دسته از کامپیوتر ها می باشند؟
super computer ) دmain frame ) جmini computer ) بmicro computer )الف
 -4کدام یک از موارد زیر از اجزای داخلی  cpuنمی باشد؟
الف) واحد محاسبه ومنطق ( ) ALUب) واحد کنترل ()CU
ج) ثبات یا رجیستر ( )registerد) حافظه اصلی ()RAM -5یک گیگابایت معادل کدام گزینه است؟
250byte ) د1024*1kb ) ج1kb*1mb ) ب121 byte )الف
 -6برنامه  BIOSدر کدام نوع از حافظه قرار داده می شود ؟
SRAM ) دDRAM ) جRAM ) بROM )الف
 -7کدام یک از گزینه های زیر درباره  RAMنادرست است ؟
الف)کلیه برنامه هاودستورالعمل هاجهت پردازش توسط  cpuواجرا باید در حافظه RAMقرار گیرند.
ب) با قطع برق محتویات حافظه  RAMاز بین نمی رود .
ج)  RAMدارای دو نوع دینامیک ( ) DRAMواستاتیک ( )SRAMمی باشد.
د) سرعت اجرای برنامه ها با بالا رفتن حافظه  RAMبیشترخواهد شد .
 -8کدام یک از موارد زیر جزء حافظه های ثانویه می باشد ؟
CD-ROM ) دPROM ) جROM ) بRAM )الف
 -3کدام یک از وسایل زیر می تواند تصاویر را به صفر ویک تبدیل کرده و وارد کامپیوتر نماید؟
الف) پلاتر ب) اسکنر ج) موس د) صفحه کلید
 -131در رسام های کاغذ ثابت نگه داشته می شود و قلم در جهت محور ها حرکت کرده و رسم مورد نظررا انجام می دهد .
الف) مسطح ب) استوانه ای ج) غلتکی د)الف وب
 -132کدام یک از چاپگر های زیر دارای سرعت بالاتری است ؟
الف) چاپگر لیزری ب) چاپگر ماتریس نقطه ای
ج)چاپگر جوهر افشان د) چاپگر چرخ آفتابگردان
- 131کدام یک از موارد زیر شامل نرم افزارهای سیستمی می باشد؟
الف) سیستم عامل ب) برنامه های کمکی
ج) مترجم ها د) همه موارد
 -139مجموعه ای از برنامه ها که وظیفه ایجاد ارتباط بین کاربر ، سخت افزار ونرم افزار را بر عهده دارد چه نام دارد؟
الف) سیستم عامل ب) کامپایلر ج) مفسر د) ب وج
 -13

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: کدام ,الف  ,گزینه ,استفاده ,برنامه ,حافظه ,کدام گزینه ,کدام دکمه ,گزینه استفاده ,سیستم عامل ,کادر محاوره ,کدام گزینه استفاده ,نمونه سوالات رایان
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

بهمن آبادخبر سی پی استور golgaz معرفی محصولات اینترنتی به وسعت اسمان سیستم های امنیت و حفاظتی بست موزیک DRPOOL GROUP